Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-02-2018

Waarom deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website van SKB, gepubliceerd als www.skb.nl, alsook de diensten die wij u met deze website aanbieden (zoals de mogelijkheid tot het kunnen indienen van informatieverzoeken en het aanmelden op onze nieuwsbrief), hierna aangeduid als ‘online dienst’.

Via onze online dienst worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Op het verwerken van persoonsgegevens is de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van toepassing. Dat betekent onder andere dat wij middels deze privacyverklaring:

  • zo duidelijk mogelijk proberen te zijn welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en verwerken;
  • zo duidelijk mogelijk zijn met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • niet méér persoonsgegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk;
  • u eerst zullen vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag inzichtelijk te maken, te corrigeren en/of te verwijderen.

SKB is de Verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. Dat betekent dat wij passende maatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en dat wij dat ook eisen van partijen die wij in deze verwerking als Sub-verwerker hebben ingeschakeld.
Middels deze privacyverklaring hopen wij u als Betrokkene voldoende inzicht te kunnen geven over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en de op welke manier wij voldoen aan de eisen die de privacywet hieraan stelt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Bij het bezoeken van onze website en het gebruik van onze diensten, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die rechtstreeks door u worden opgegeven (zoals de gegevens die u invult bij gebruik van een contactformulier) of gegevens die indirect aan ons worden verstrekt (zoals uw IP-adres). Volgens de privacywet worden alle gegevens die op zichzelf of eventueel gecombineerd redelijkerwijs tot identificatie van personen kunnen leiden, beschouwd als persoonsgegevens.

Contactformulier

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om informatie of offertes bij ons op te vragen via een contactformulier. Vanwege de aard van onze dienstverlening vragen wij u over het algemeen om hierbij contactgegevens van uw organisatie in te vullen, zodat wij het informatie-/offerteverzoek zo goed mogelijk kunnen afhandelen. Organisatiegegevens zijn volgens de privacywet geen persoonsgegevens en vallen dus niet onder de privacywet.
Elk informatie-/offerteverzoek registreren wij in ons CMS, zodat wij kunnen zien welke organisaties en personen op welk moment een verzoek bij ons hebben gedaan. Hierdoor kunnen we deze aanvragen adequaat afhandelen. De gegevens die u ons toestuurt bewaren wij in principe permanent. Wanneer u ons een verzoek stuurt tot verwijdering van uw gegevens zullen wij de door ons geregistreerde gegevens anonimiseren door uw persoonsgegevens te verwijderen, zodat dit verzoek alsook de afhandeling ervan niet meer tot u herleidbaar is.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden periodiek willen informeren over interessante ontwikkelingen binnen ons werkgebied, alsook over onze producten en diensten. Wij mogen u geen ongevraagde post toesturen. De reden dat u onze nieuwsbrief ontvangt, is omdat u zich hiervoor in het verleden expliciet bij ons heeft aangemeld of omdat u diensten bij ons heeft besteld. Wanneer u gebruik maakt van een zgn. gedeeld emailadres, is het mogelijk dat uw collega zich met dit emailadres heeft aangemeld.

In de nieuwsbrief maken wij gebruik van een techniek die registreert wie de nieuwsbrief heeft geopend. Deze gegevens gebruiken wij om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe goed de nieuwsbrief wordt gelezen.
In onze nieuwsbrief treft u doorverwijzingen aan naar artikelen op onze website. Hierbij maken wij gebruik van een unieke doorverwijzing per abonnee, zodat wij kunnen registreren op welke artikelen u doorklikt en welke niet. Dit doen wij zodat we kunnen meten welke artikelen als interessant worden ervaren en onze nieuwsbrief nóg beter kunnen laten aansluiten bij de interesse van onze abonnees.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. In dat geval zullen wij deze afmelding in ons CMS registreren en u niet langer de nieuwsbrief toesturen. Houdt u er rekening mee dat ook de registratie van een afmelding een verwerking van uw persoonsgegeven is.

Eigen gebruik

SKB is een organisatie waarbij privacy en het beschermen daarvan hoog in het vaandel staat. Daarom publiceren wij uw persoonsgegevens niet openbaar en verstrekken wij uw gegevens zonder uw expliciete toestemming ook niet aan derden.

Social Media

Op onze website zijn op sommige plekken zgn. “social media buttons” opgenomen, zodat u op eenvoudige wijze artikelen op onze website kunt delen op uw tijdlijn, een reactie kunt plaatsen of een compliment zoals een ‘like’ kunt geven. Door gebruik van deze functionaliteit verwerken de beheerders van deze diensten persoonsgegevens van u. Het gebruik van deze “social media buttons” hebben wij opgenomen voor uw gemak. Het gebruik ervan is niet noodzakelijk voor de werking van onze website. De verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe diensten valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sociale media te lezen alvorens van deze functionaliteit gebruik te maken.

Externe websites

In onze website verwijzen wij soms naar externe websites. Bij het aanklikken van deze links, ontvangt de beheerder van de websites waar wij naar verwijzen informatie over uw surfgedrag (zoals uw IP-adres en vanaf welke website u hebt doorgeklikt). Deze links hebben wij opgenomen voor uw gemak. Het gebruik ervan is niet noodzakelijk voor de werking van onze dienst. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies bij de werking van onze website. Dit kan in de toekomst wijzigen. Als dit zo is, dan zullen wij deze verklaring aanpassen en ons houden aan de wetgeving die het gebruik van cookies hierbij vereist.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te registreren en inzicht te verkrijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Omdat wij uw IP-adres niet anonimiseren, hebben wij met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval vragen wij u contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

SKB Vragenlijst Services B.V.
email: communicatie@skb.nl
tel. 020-462 78 90