brand swoosh

Duurzame inzetbaarheid: vitale medewerkers bij Aegon

Duurzame inzetbaarheid: vitale medewerkers bij Aegon

“Optimaal en duurzaam inzetbare medewerkers beschikken over een brede verzameling competenties en vaardigheden. Ze zijn bovendien bereid om deze in te zetten, niet alleen om hun huidige functie te vervullen, maar ook in een toekomstige andere functie. Tenslotte hebben optimaal en duurzaam inzetbare medewerkers een optimale lichamelijke en psychische gezondheid, waardoor ze huidige en toekomstige functies zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. Zij verkennen periodiek hun mogelijkheden voor interne of externe loopbaanstappen.” Dit is de definitie van duurzame inzetbaarheid welke Aegon hanteert.

Aegon Health Center

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is bij Aegon tot een belangrijk beleidsgebied verklaard. Daarom is het Aegon Health Center ingericht. Dit Center is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bezetting op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Linda Hoekstra is coördinator van Aegon Health Center en zij licht toe: “voorheen waren wij de interne arbodienst van Aegon, maar door de oprichting van het Health Center zijn onze taken verbreed. Natuurlijk is verzuim met de focus op intensieve begeleiding en re-integratie van medewerkers een belangrijke taak, maar daarnaast is de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit op individueel- en organisatieniveau minstens zo belangrijk.

Een derde taak betreft het leveren van aantoonbare toegevoegde waarde qua gezondheid en werkplezier van medewerkers en managers in meetbare Key performance indicators (KPI’s)”.
quote
Linda Hoekstraquote background

SKB heeft de Health Check zo ingericht dat medewerkers individueel feedback krijgen op o.a. hun mentale belasting, fysieke mogelijkheden, werkplezier en betrokkenheid.

Linda Hoekstra, coördinator Health Center, Aegon

Health Check

In samenwerking met SKB is de Aegon Health Check ontwikkeld. Linda Hoekstra: “het uitgangspunt bij het ontwikkelen en aanbieden van de Check was: elke Aegonmedewerker heeft verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid en employability. Met de Health Check wordt een bewustwordingsproces qua gezondheid en leefstijl in gang gezet en krijgen de medewerkers handvatten aangeboden om daar grip op te krijgen”.

“De eerste uitvoering van de Health Check leverde gelijk een hoge respons op, namelijk 70%. Daar zijn we erg blij mee! Onze leden van de Raad van Bestuur hebben de Check ook gedaan en hun enthousiaste reacties hebben zeker motiverend gewerkt voor onze medewerkers”, vertelt Linda.
Health Check
Persoonlijke feedback

Persoonlijke feedback

“SKB heeft de Health Check zo ingericht dat medewerkers de mogelijkheid hebben om individueel feedback te krijgen op o.a. hun mentale belasting, fysieke mogelijkheden, leefstijl, werkplezier en betrokkenheid in het werk. Onmiddellijk na het doorlopen van de Check ontvangen de medewerkers een samenvatting van hun resultaten met daaraan gekoppeld concrete adviezen en mogelijke interventies.

Aegon heeft een uitgebreide ‘menukaart’ ontwikkeld met mogelijke vervolgacties om bijvoorbeeld gezond bewegen, voedingspatronen en rookgedrag te beïnvloeden”.

Gezondheidsbewaking

“Met instemming van de medewerkers beschikt het Health Center ook over de data van de uitgevoerde Health Checks. Medewerkers kunnen natuurlijk zelf het initiatief nemen om contact op te nemen met hun leidinggevende of een van de adviseurs van het Health Center. Maar ook bijvoorbeeld onze bedrijfsarts kan, als daar aanleiding voor is, een medewerker uitnodigen voor een adviesgesprek. In periodieke bijeenkomsten van het sociaal-medisch team wordt de vinger aan de pols gehouden qua casuïstiek en preventie”.
Gezondheidsbewaking

Doelgroepenbeleid

De geanonimiseerde rapportages van de Health Checks worden afdelingsgewijs gepresenteerd aan leidinggevenden. “Deze rapportages worden naast de andere beschikbare data gelegd, zoals verzuim- en verloopcijfers, leeftijdsopbouw, ons Global Survey en de risico-inventarisatie qua arbeidsomstandigheden. Een analyse van deze data levert een beeld op van de businessrisico’s per afdeling. De afdelingsmanager stelt vervolgens, met ondersteuning en advies van onder andere HR, een plan van aanpak op. In dat plan worden concrete en meetbare doelen gesteld, zoals een percentage verzuimreductie”, geeft Linda aan.

Aegon-breed en ook in de afdelingsplannen heeft deze aanpak geleid tot een gericht doelgroepenbeleid. Uit analyses blijkt dat oudere medewerkers en young professionals vanwege spanningsklachten en burn-out-signalen, specifieke aandacht moeten krijgen.

Bij herhaling van de Health Check zijn wij benieuwd naar de vergelijking met de benchmark en welke veranderingen er zijn opgetreden ten opzichte van eerdere resultaten. Zo kunnen we Aegon-breed maar ook met afdelingen, medewerkers en managers kijken naar de ontwikkelingen.

Sparringspartner

Tenslotte: “Aegon werkt bij dit project samen met aan aantal partners, onder andere onze ziektekostenverzekeraar. De samenwerking met onderzoeksbureau SKB bevalt ons bijzonder goed. Hun mensen denken mee en zij leveren creatieve input door het inbrengen van best practices uit de SKB-klantenkring. Afspraken worden nagekomen, doorlooptijden zijn kort, rapportages zijn innovatief, kortom wij zijn erg tevreden!”