brand swoosh

Het gelukkige team: hoe krijg je dat voor elkaar?

Het gelukkige team: hoe krijg je dat voor elkaar?

Hoe behoud je medewerkers voor de organisatie? Als we dat toch eens wisten! In deze krappe arbeidsmarkt is er over dit onderwerp de laatste tijd het nodige bedacht en gezegd, ook bij SKB. 

Om uitstroom tegen te gaan is het duidelijk belangrijk dat medewerkers zich thuis voelen bij de organisatie en zich betrokken voelen bij hun team. Een uitdaging nu we meer zijn gaan thuiswerken en elkaar minder “in het echt” zien. Daarom hebben we recent 2 nieuwe vragensets ontwikkeld in de VBBA, om dit onderwerp in kaart te brengen: Teamfunctioneren en Feedback in het team. Deze vragen sluiten aan bij twee populaire interventiemodellen; de teamdiagnose van Lingsma en de vijf teamfrustaties van Lencioni.

In deze blog leg ik uit waarom deze vragen belangrijk zijn en wat je er als team mee kan.
quote
Roos Houtkampquote background

Psychologische veiligheid blijkt cruciaal voor goede prestaties van het team. Belangrijk dus om hier als leidinggevende en als organisatie goed zicht op te krijgen.

Roos Houtkamp, senior analist SKB

Teamfunctioneren

Naar het functioneren van teams is veel onderzoek gedaan, o.a. Tuckman beschreef de verschillende stadia die een groep kan doormaken. Die fases kunnen echter door elkaar lopen, en ook verschillen voor bijvoorbeeld oude en nieuwe medewerkers in het team.

Onze vragenset over teamfunctioneren probeert daarom niet te meten wat het stadium van de teamontwikkeling is, maar op welke punten het team goed functioneert en wat er beter kan.

De vragen laten zien in hoeverre de medewerkers energie in het team steken, of ze elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken en of er op een constructieve manier over lastige kwesties wordt gesproken. Ook geeft deze vragenset inzicht of teamleden zich veilig voelen om hun mening te uiten, of ze bijvoorbeeld ook zaken uit hun privéleven kunnen delen en of er respectvol met elkaar wordt omgegaan.

Hiermee krijg je meer grip op de Psychologische veiligheid en inclusie binnen het team. Psychologische veiligheid is een werkcultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en hun mening durven te uiten. Uit onderzoek van Professor Amy Edmondson blijkt dat dit cruciaal is voor goede prestaties van het team. Belangrijk dus om hier als leidinggevende en als organisatie goed zicht op te krijgen.

Feedback in het team

Een ander onderdeel bij teamfunctioneren is hoe medewerkers met feedback (kunnen) omgaan. Hier komen verschillende aspecten bij kijken en deze zijn opgenomen in een aparte vragenset ‘Feedback in het team’.

Deze vragen geven inzicht in of er ruimte is voor feedback, of er ook echt feedback gegeven wordt en of medewerkers dit vervolgens waarderen. Ook wordt gevraagd of mensen vinden dat er in hun team sprake is van een positieve, ontwikkelingsgerichte cultuur.

Aan de slag

Door deze vragensets op te nemen in het medewerkersonderzoek ontstaat een betrouwbaar beeld van de huidige stand van zaken. Juist op teamniveau wordt duidelijk of er iets speelt en kan er zo nodig actie ondernomen worden.

Belangrijk is dat medewerkers anoniem hun mening kunnen geven zodat ook de mensen die zich niet zo snel uitspreken een stem krijgen. Hiermee komt de dialoog over wat beter kan op gang en voorkom je onnodige uitstroom van talentvolle medewerkers.